DeltaDeventer

De Rivierenwijk is één van de eerste Vogelaarwijken van Nederland. Een eerder, zeer ambitieus transformatieplan is halverwege het proces gestrand met een financiële strop voor de corporatie en nog meer achterstand voor de wijk. Na jaren stilstaan is er een nieuwe start gemaakt met een minder kwetsbare transformatie. De Deltaschool locatie is, als eerste deelproject, maatgevend voor enerzijds het ambitieniveau van het totale project en anderzijds de haalbaarheid en het realiteitsgehalte. Binnen strikte financiële randvoorwaarden maar met hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit is een stedenbouwkundige onderzoek verricht en een plan gemaakt dat bestaande structuren aanheelt, met een autoluwe openbare ruimte, en prettige en flexibele woningen.

Een belangrijk onderdeel van het proces was Camping X. Met het hele bureau hebben wij op eigen initiatief 3 dagen lang gekampeerd in de wijk waar na jaren onzekerheid argwaan tegen plannen ‘van bovenaf’ de boventoon voert. Door direct in contact met omwonenden te komen is er veel input, draagkracht en aandacht gegenereerd voor de plannen. Tenslotte is er een Design & Construct traject voor het vervolg opgezet, waarbij hoge duurzaamheidsprestaties gerealiseerd konden worden tegen catalogusprijzen, met slechts één aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Hiermee is een optimale balans gevonden tussen kwaliteit en haalbaarheid.